Gratis leesbril

Kies een gratis bril en betaal alleen
de verzend- en handlingskosten (€4.95)

1 Kies uw bril

Freebie1 +2.00

Freebie1 +2.50

2 Uw gegevens

U heeft gekozen voor:

Vragen?

Algemene Voorwaarden

DISCLAIMER

Algemeen
Alle verzend- en handlingkosten op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij anders is
aangegeven. De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de
prijzen en specificaties van producten. Bij duidelijke fouten zijn wij genoodzaakt de prijs aan te passen,
vanzelfsprekend houdt u in dit geval het recht de koop te ontbinden. Al de genoemde handelsmerken
zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie
gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze overeenkomsten zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen en aflevering
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Alle bestellingen worden binnen
30 dagen geleverd, de precieze levering zal afhankelijk zijn van drukte en ophaalmoment door de
pakketdienst.

Voorraad
Alle getoonde producten zijn voorradig, tenzij anders vermeld. Deze informatie wordt meerdere malen
per dag bijgewerkt en wijzigt dus regelmatig.

Privacy
Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden
verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon. Uw mailadres zal wel opgenomen worden in de database van andere brilverkopende site(s) van ons eigen bedrijf. Wij versturen slechts een aantal malen per jaar een mailing die u dan ook zult ontvangen. Vanzelfsprekend kunt u zich hiervoor afmelden via de betreffende mail.

Hyperlinks en downloads
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en
bijgehouden en waarover www.gratisleesbrillen.nl  geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites.
Bovendien kan onze site software bevatten die geïnstalleerd dient te worden op uw eigen PC. Het
downloaden en installeren hiervan is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van consument.
www.gratisleesbrillen.nl aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en
producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer; 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn,
zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet; 4. Overeenkomst op afstand: een
overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer)
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand; 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de
consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 7. Dag: kalenderdag; 8. Duurtransactie: een
overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is; 9. Duurzame gegevensdrager:

elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 –– Identiteit van de ondernemer 
www.gratisleesbrillen.nl is een geregistreerde handelsnaam onder:
Icon Eyewear B.V.
Plaza 24B, 4782SK Moerdijk, The Netherlands

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
via het contactformulier op de site
BTW-identificatienummer: NL810309269

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer. 2. Alvorens de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand
beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangegeven dat de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
gratis zullen worden toegezonden. 3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing
en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid
6 van dit artikel. 2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden. 3. De ondernemer treft passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de
consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de
ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving. 4. Aan de consument zal de ondernemer bij het
product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: a.
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b.
de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is. c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop; e. de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met

betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 5. De bepaling in lid 4 is alleen van
toepassing op de eerste levering indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een
reeks van producten of diensten; 6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet)
op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Het aanbod
1. De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt. 2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en
gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het
product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze
waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is
van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet. 3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer
duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van
belang zijn daarbij de kosten van aflevering inclusief belastingen; – wijze waarop de overeenkomst tot
stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen; – wijze van aflevering, betaling
of uitvoering van de overeenkomst; – de wijze waarop de consument voor het sluiten van de
overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; – de eventuele talen waarin,
naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; – de gedragscodes waaraan de
ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van
een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. – het
al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; – indien de overeenkomst na de
totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; –
termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 – De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn
van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten
van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld. 2. De prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 3. Indien
sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het
vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het
aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn. 4.
Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan
tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen
heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de
mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een
prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden
voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van stukken met betrekking tot die dienst. 2. Indien

sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat wettelijk beperkt
is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument
is medegedeeld. 3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen
onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld. 4. Wanneer er vooruit is
betaald, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten
Behoudens het geval van een klacht of claim (zie aldaar), geldt voor het gratis product geen
herroepingsrecht.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen. 2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de
geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie
elektronisch is. 3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de
consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor
rekening van de ondernemer komen. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van
vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de
ondernemer. 5. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van
levering. 5. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde
in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op eventuele schadevergoeding. 6. In geval van
ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van
de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 15 –Conformiteit
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de
op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. De ondernemer zal ingediende klachten
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Een
klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via een
klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk (http://www.keurmerk.info)
nadat de klacht is ingediend bij de ondernemer en getracht is tot een oplossing te komen. De bij de
Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar de ondernemer teneinde deze in de
gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te
maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal de Stichting Webshop
Keurmerk trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan de ondernemer
heeft voorgelegd.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige
bepaling(en) voorrang.

Artikel 19 – Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   Laatst gewijzigd 15 maart 2013

LEVERING EN RETOURNEREN
Informatie over de leveringen en de mogelijkheid tot retourneren.
Uw bestelling wordt indien voorradig binnen 30 werkdagen geleverd. Alle producten worden verstuurd
via Post NL of een pakketdienst. Regulier versturen wij via Post NL, zodat het pakje door de brievenbus
bezorgd wordt, u hoeft dan ook niet thuis te blijven. Echter kunnen grotere brillen niet door de
brievenbus en versturen we deze via de pakketdienst. Regulier bezorgt de pakketdienst binnen
Nederland de volgende werkdag, steeds vaker zien we dat de pakketdienst een E-mail stuurt wanneer u
de zending kunt verwachten.
Voor het deugdelijk verpakken en verzenden van elke gratis bril berekenen we € 4,95 verzend- en
handlingskosten.
www.gratisleesbrillen.nl heeft helaas geen invloed op vertragingen die bij PostNL of de
pakketdienst kunnen ontstaan, dit geldt ook voor E-mails en/of instructies die u wel/niet toegestuurd
worden.
Wordt de gratis bril beschadigd geleverd? : maak er een foto van en neem contact met ons op en lees
onderstaand:

Retourrecht
Alle producten op www.gratisleesbrillen.nl zijn gratis. U betaalt alleen de verzend- en
handlingkosten van het pakket. Zodoende is er geen sprake van retourrecht.
 
Garantie
Alle producten hebben een garantie op materiaal- en productiefouten van 12 maanden, tenzij anders
vermeld. Indien een product materiaal- en/of productiefouten vertoont, vragen wij u eerst contact op te
nemen met ons of u kunt het sturen naar Gratisleesbrillen, Plaza 24B, 4782 SK, Moerdijk. Vergeet
niet een kopie van de aankoopnota bij te voegen. Zonder bijgevoegde aankoopnota, kan de

garantieaanvraag niet in behandeling genomen worden. Krassen, breken of andere mankementen die
aan gebruik te wijten zijn, vallen niet onder een materiaal- of productiefout. Ons assortiment van gratis
brillen kan snel rouleren en het is daarom mogelijk dat wij een service kwestie met een ander exemplaar
oplossen. Mocht u vragen hebben over de levering, retouren en/of garantie, schroom niet contact met
ons op te nemen: info@gratisleesbrillen.nl

Met vriendelijke groet,

Team gratisleesbrillen.nl